โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

ข้อมูลบุคคลากร

นางจิราวรรณ ตนคลังครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอำภา ปานพืชครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกิจนา จารึกครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางมารีย๊อ ตนคลังนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวบุณฑริก เสริมกิจเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด