โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

326041693_1370391443699858_897574492989932020_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330180-20130615-122736

 นาย วีรศักดิ์ งามทรัพย์
 ครู ประเภท : ข้าราชการครู

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องด้วยชาวบ้านเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมกันสร้างขึ้น ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ โดยการนำของนายปูด เสริมกิจ (ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน) ร่วมกับราษฎรหมู่ที่ ๓ ได้บริจาคเงิน วัสดุและแรงงานโดยได้ซื้อที่ดินของนายเส็น เสริมกิจ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๔ ตารางวา จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาทและได้ช่วยกันก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก ได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เปิดทำการสอนชั้น ป.๑ – ป.๔

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา
3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน